Všeobecné obchodní podmínky

PODMÍNKY PRODEJE
Všeobecné obchodní podmínky:

 

I. Obecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.vodadelfashion.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

II. Kupní smlouva
Kupní smlouva, jejíž součástí jsou i tyto všeobecné obchodní podmínky, vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

 

III. Dodací podmínky
Zboží je dodáváno prostřednictvím české pošty, přepravní společností PPL nebo osobním převzetím v provozovně.
Cena za dodání zboží objednaného v e-shopu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, je uvedena v nákupním košíku a zákazník si ji volí při dokončování objednávky. Cena za dodání na Slovensko se odvíjí od váhy balíčku (bude upřesněna při potvrzení objednávky).

 

IV. Kupní cena a platební podmínky
Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné , ke kterým je připočtena již pouze cena za poštovné.
Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:
a)    dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky
b)    bankovním převodem
c ) platba v hotovosti – při osobním převzetí na pobočce

V. Potvrzení objednávky
Na každou objednávku provedenou přes e-shop přijde kupujícímu odpověď ve formě automatického e-mailu. V případě, že nebude zboží skladem v ČR, ale u dodavatele, přijde zákazníkovi ještě upřesňující e-mail o délce dodání.

 

VI. Nepřevzetí dobírky
Pokud si kupující závazně objedná zboží ( nenapíše žádost o zrušení objednávky před odesláním balíčku ) a poté dobírku nevyzvednete, prodávající má právo požadovat uhrazení vzniklých nákladů s odesláním zásilky (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb).

 

VII. Právo na odstoupení od smlouvy
Kupující má možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 14 dnů od data obdržení zásilky. Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady na adresu Adéla Jahnová, Nádražní 837, 399 01 Milevsko. Ke zboží je nutné vyplnit Formulář pro vrácení zboží anebo doložit kopii faktury . Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může prodávající uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu. Částka za vrácené zboží bude zákazníkovi poslaná zpět na účet do 30ti dnů.
V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

 

VIII. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

•    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
•    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
•    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
•    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
•    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u prádla nebo obuvi) nemůže být reklamováno jako vada výrobku.

Reklamované zboží kupující pošle na adresu : Adéla Jahnová, Nádražní 837, 399 01 Milevsko. Ke zboží je nutné vyplnit Formulář pro vrácení zboží nebo kopii faktury současně s popisem reklamované vady.

 

IX. Součinnost zákazníka
Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejce  je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ).
Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.

 

X. Lhůta pro vyřízení reklamace
Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený zaměstnanec o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří  pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez  zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta.  Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodejce (nebo servis) vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího.

 

XI. Ochrana osobních ůdajů
Vyplněním objednávky, telefonickou objednávkou, e-mailovou objednávkou či objednávkou přes facebook zákazník vyjadřuje souhlas s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Každý z Vás má právo náhledu do svých údajů, opravy, žádosti o ukončení zpracování údajů.

Adéla Jahnová
www.vodadelfashion.cz