Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

PODMÍNKY PRODEJE
Všeobecné obchodní podmínky:

I. Obecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.vodadelfashion.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

II. Kupní smlouva
Kupní smlouva, jejíž součástí jsou i tyto všeobecné obchodní podmínky, vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

III. Dodací podmínky
Zboží je dodáváno prostřednictvím české pošty, přepravní společností PPL nebo osobním převzetím v provozovně.
Cena za dodání zboží objednaného v e-shopu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, je uvedena v nákupním košíku a zákazník si ji volí při dokončování objednávky. Cena za dodání na Slovensko se odvíjí od váhy balíčku (bude upřesněna při potvrzení objednávky).

IV. Kupní cena a platební podmínky
Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné , ke kterým je připočtena již pouze cena za poštovné.
Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:
a)    dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky
b)    bankovním převodem
c ) platba v hotovosti – při osobním převzetí na pobočce
V. Potvrzení objednávky a dodací lhůta
Na každou objednávku provedenou přes e-shop přijde kupujícímu odpověď ve formě automatického e-mailu. V případě, že nebude zboží skladem v ČR, ale u dodavatele ( tato informace se Vám objeví při vyplňování objednávky – zboží je skladem anebo zboží je skladem u dodavatele ), přijde zákazníkovi ještě upřesňující e-mail o délce dodání. Pokud není zboží skladem v ČR, ale u dodavatele, lhůta pro dodání je 10 dnů – 6 týdnů , v závislosti na druhu dodavatele. Zboží je objednáváno převážně od dodavatelů z Itálie, Německa a z Asie.

VI. Nepřevzetí dobírky
Pokud si kupující závazně objedná zboží ( nenapíše žádost o zrušení objednávky před odesláním balíčku ) a poté dobírku nevyzvednete, prodávající má právo požadovat uhrazení vzniklých nákladů s odesláním zásilky (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb).

VII. Právo na odstoupení od smlouvy
Kupující má možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 14 dnů od data obdržení zásilky. Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady na adresu Adéla Jahnová, Nádražní 837, 399 01 Milevsko. Ke zboží je nutné vyplnit Formulář pro vrácení zboží anebo doložit kopii faktury . Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může prodávající uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu. Částka za vrácené zboží bude zákazníkovi poslaná zpět na účet do 30ti dnů.
V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

VIII. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
•    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
•    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
•    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
•    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
•    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u prádla nebo obuvi) nemůže být reklamováno jako vada výrobku.
Reklamované zboží kupující pošle na adresu : Adéla Jahnová, Nádražní 837, 399 01 Milevsko. Ke zboží je nutné vyplnit Formulář pro vrácení zboží nebo kopii faktury současně s popisem reklamované vady.

IX. Součinnost zákazníka
Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejce  je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ).
Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.

X. Lhůta pro vyřízení reklamace
Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený zaměstnanec o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří  pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez  zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta.  Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodejce (nebo servis) vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího.

XI. Zpracování a ochrana osobních údajů
Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Adéla Jahnová ( VODADEL FASHION ), adresa: J.A.Komenského 1128, 399 01, Milevsko, Česká Republika, email: info@vodadelfashion.cz, telefon: +420 739 925 360 nakládá s osobními údaji, které sbírá on-line od uživatelů internetového obchodu vodadelfashion.cz (dále jen Internetový Obchod nebo eShop) a zpracovává je prostřednictvím webové stránky www.vodadelfashion.cz (dále jen Webová stránka).
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Adéla Jahnová (dále jen: „správce“).
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Správce předsevzala veškerá nezbytná a vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnost vašich osobních údajů a systematicky analyzuje a upravuje tyto činnosti, dle právní změn nebo nových technologických řešení.
Obchod vynakládá veškeré možné úsilí a přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně osobních údajů a zabezpečení dat svých zákazníků. Poskytujeme všestranné zabezpečené spojení se serverem a ochranu webových stránek.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky v e-shopu.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
Pokud na našich webových stránkách nevyplníte formulář objednávky, své údaje nebo nás přímo nekontaktujete e-mailem, identifikační údaje o Vaší osobě tj. jméno, adresa, telefonní číslo, email apod. neshromažďujeme.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
Účelem zpracování osobních údajů je
– vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

Správce může předat Vaše osobní údaje dopravním společnostem:
– PPL CZ, s.r.o.
– Česká pošta, s.p.

případně dalším subjektům, za účelem užití takových osobních údajů k doručování zásilek od eShopu (tedy k plnění smlouvy).
Kromě toho, Vámi poskytnuté informace mohou být sděleny příslušným orgánům veřejné správy, vyžadují-li to příslušné právní předpisy.

4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:
– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
– podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
– zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
– za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy,
v rozsahu:
– jméno a příjmení, titul, datum narození,
– poštovní adresa,
– fakturační adresa,
– e-mailová adresa,
– telefonický kontakt,
– údaje o bankovním spojení,
– údaje o předmětu plnění Správce.

6. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce info@vodadelfashion.cz.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách (nebo zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na  Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Adéla Jahnová
www.vodadelfashion.cz